วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Passive Voice

หลักการเปลี่ยน Active เป็น Passive

Active Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้แสดง หรือเป็นผู้ที่กระทำกริยาตัวนั้น หมายความว่า ในประโยคนั้นเรายกเอาประธานซึ่งเป็นผู้ทำกริยา ขึ้นมากล่าวเป็นจุดสำคัญ
Passive Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำหรือเป็นผู้ได้รับผลจากการกระทำอันนั้น หมายความว่า ในประโยคนั้นเรายกเอาสิ่งที่ถูกเขาทำขึ้นมากล่าวเป็นจุดสำคัญหลักการเปลี่ยน
1. เอา Object ใน Active ไปเป็น Subject ใน Passive
2. ใช้กริยา Verb to be ให้ถูกต้องตามพจน์ และ Tense เดิมของ Active
3. กริยาแท้ต้องใช้ตัวเดิมกับ Active แต่ต้องเป็นช่องที่ 3
4. เอา Subject ในประโยค Active ไปเป็นกรรมตามหลังบุรพบท by แล้วนำไปวางไว้หลังกริยาช่องที่ 3 ในประโยค Passive Voice ตัวอย่างเช่น
-Active : He kicked a football yesterday.
-Passive : A football was kicked by him yesterday.
ประโยคแรก แปลว่า "เขาเตะฟุตบอลเมื่อวานนี้"
ประโยคสอง แปลว่า "ฟุตบอลถูกเตะโดยเขาเมื่อวานนี้

โครงสร้างของประโยค Passive ทั้ง 12 Tenses<สำคัญมาก>

1.Present Simple = S. + is , am , are + V.3 + by.....

2.Present Continuous = S. + is , am , are + being + V.3 + by....

3.Present Perfect = S. + has been , have been + V.3 + by....

4.Present Per. Conti. = S. + has been , have been + being + V.3 + by....

5.Past Simple = S. + was , were + v.3 + by....

6.Past Continuous = S. + was being , were being + v.3 + by....

7.Past Perfect = S. + had been + v.3 + by....

8.Past Per. Conti. = S. + had been being + v.3 + by....

9.Future Simple = S. + well be , shall be + v.3 + by....

10.Future Continuous = S. + will be , shall be + being + v.3 + by....

11.Future Perfect = S. + will have , shall have + been + v.3 + by....

12.Future Per. Conti. = S.+ will have been being,shall have been being+v.3+by....

*เมื่อประโยค Active Voiceมี Object 2 ตัว ก่อนอื่นจะต้องรู้ก่อนว่า Object (กรรม) 2 ตัวนั้นคืออะไรบ้าง ได้แก่
1. Direct Object (กรรมตรง คือ สิ่งของ)
2. Indirect Object (กรรมรอง คือ บุคคล)
ถ้าประโยค Active Voice นั้นมี กรรมตรงและกรรมรองมาอยู่ด้วยกันทั้ง 2 ประโยคเดียวเช่นนี้ เวลาเปลี่ยนเป็น Passive นิยมเอา กรรมรองคือบุคคล ไปเป็นประธานในประโยคPassive มากกว่ากรรมตรง อย่างไรก็ตาม จะเอากรรมตรงขึ้นไปเป็นประธานก็ได้แต่ต้องใส่ to ข้างหน้ากรรมรองคือบุคคลนั้นทุกครั้ง ต่อไปนี้จะได้ยกตัวอย่างให้ดูทั้งแบบกรรมรองและกรรมตรงขึ้นไปเป็นหระธานในประโยค Passive สังเกตวิธีการเปลี่ยนให้ดีดังนี้
-Active : The teacher gave me a book yesterday.
-Passive : I was given a book by the teacher yesterday. (กรรมรอง)
-Passive : A book was given to me by the teacher yesterday. (กรรมตรง)
คำแปล คุณครูให้หนังสือเล่มหนึ่ง แก่ฉันเมื่อวานนี้
ฉันถูกให้หนังสือเล่ามหนึ่งโดยคุณครูเมื่อวานนี้
หนังสือเล่มหนึ่งถูกให้แก่ฉันโดยคุณครูเมื่อวานนี้

**เราไม่จำเป็นต้องนำตัวประธานในประโยค Active นั้นไปเป็นกรรมตามหลัง "by" ในประโยคPassive เสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประธานในประโยค Active เป็นคำต่อไปนี้ ยิ่งไม่นิยมนำไปเป็นกรรม ซึ่งทั้งนี้มักจะละผู้กระทำไว้ในฐานที่เข้าใจกัน หมายความว่าไม่ต้องนำเอาคำที่เป็นประธานจำพวกนี้ไปเป็นกรรมตามหลัง by ในประโยค Passive เช่น
-Active : Smeone gave a beggar some money.
มีคนให้เงินแก่คนขอทาน
-Passive: A beggar was given some money. (no "by someon")
ขอทานถูกให้เงิน (ไม่ต้องใส่ by someone เข้ามา)

-Active : No one likes this picture.
ไม่มีใครชอบภาพนี้
-Passive: This picture isn't liked. (no "by no one")
ภาพนี้ไม่มีใครชอบ (หรือไม่ถูกชอบโดยใครทั้งนั้น) เป็นต้น

-Passive: Let the window be opened.
ให้หน้าต่างถูกเปิดด้วย

-Active: Read the book now.
จงอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้
-Passive: Let the book be read now.
ให้หนังสือถูกอ่านเดี๋ยวนี้

-Active: Do the exercises.
ทำแบบฝึกหัดเสีย
-Passive: Let the exercise be done.
ให้แบบฝึกหัดถูกทำเสีย

***อย่างไรก็ตาม ประโยคคำสั่งที่เป็น Passive Voice นั้นสำนวนภาษาไทยเราไม่นิยมพูดกันเพราะฉะนั้นที่ได้แปลไว้นั้น อาจฟังดูแล้วพิลึก ยังกับคนพูดภาษาไทยไม่เป็น แต่ภาษาอังกฤษนั้นเขาพูดกันได้ประโยคเช่นนี้ และนิยมพูดกันบ่อยเสียด้วยก่อนจบเรื่องนี้ ขออธิยายข้อสรุปด้วยความหวังดีดังนี้

1. ประโยค Passive Voice ต้องมี Verb to be อยู่หน้ากริยาช่อง 3
2. ประโยค Active Voice ที่ไม่มีกรรม (Object) ห้ามนำมาแต่งเป็น Passive Voiceโดยเด็ดขาด
3. การนำเอา Subject ในประโยค Active มาเรียงตามหลัง by ในประโยค Passive นั้นถ้าผู้พูดไม่แน่ใจว่า ผู้ฟังจะเข้าใจว่า สิ่งนั้น ๆ ถูกใครหรืออะไรทำเช่นนี้ จะใส่ by เข้ามาทุกครั้งที่พูดก็ได้ แต่ถ้ามั่นใจว่า ผู้ฟังเข้าใจดีว่า สิ่งนั้นถูกอะไรหรือใครทำเช่นนี้ จะไม่ใส่เข้ามาทุกครั้งที่พูดก็ได้ หวังว่าคงเข้าใจ

แบบฝึกหัด ก
จงเปลี่ยนประโยค Active Voice ต่อไปนี้ให้เป็น Passive Voice
1. I read a book every day.
2. He will write his letter in the eveniing.
3. Dak has opened the door.
4. They are playing football now.
5. She was cleaning a chair.
6. You had sent a parcel.
7. The horse kicked the naughty boy.
8. I ordered to do this.
9. We speak English every day.
10. Amnat likes coffee and tea.

แบบฝึกหัด ข
1. Sak washes his hands in the bathing place.
2. I am drinking whisky now.
3. Someone likes this picture.
4. She has sent me a letter.
5. People give hom a coconut.
6. We like an american song very much.
7. Someone sent me a letter yesterday.
8. The boys play football in the field near their school.
9. They finish their work at five o'clock.
10. Nobody writes a letter to me.

เฉลยแบบฝึกหัด ก
1. A book is read by me every day.
2. His letter will be writtten by him in the evening.
3. The door has been opened by Sak.
4. Football is being played by them now.
5. A chair was being cleaned by her.
6. A parcel had been seen by you.
7. The naughty boy was kicked by the hourse.
8. This was ordered to be done by me.
9. English is spoken by us every day.
10. Coffee and tea are liked by amnat.

เฉลยแบบฝึกหัด ข
1. His hands are washed by sak in the bathing place.
2. Whisky is being drunk by me now.
3. This picture is liked (by someone).
4. I was sent a letter by her.
5. He is given a coconut.
6. American song is liked very much.
7. I was sent a letter yesterday.
8. Football is played by the boys in the field near their school.
9. Their work is finished at five o'clock..
10. A letter isn't written to me.

URL:http://www.geocities.com/tumenglish/active_voice.html

ไม่มีความคิดเห็น: